BOOK YOUR STAY

Check-in

Check-out

Adults

Child

Promotion code

CHECK AVAILABILITY
MODIFY / CANCEL

Location Weather: |

Scroll

WELCOME TO SAIGON HALONG HOTEL

Marketing, Quality, Efficiency, Integration


H? Long là m?t di s?n thiên nhiên th? gi?i ?ã 2 l?n ???c UNESCO công nh?n. N?m b?t ???c nhu c?u ??n H? Long ngày càng t?ng c?a du khách trong và ngoài n??c, t?ng công ty du l?ch Sài Gòn cùng 8 c? ?ông ?ã thành l?p nên Công ty C? ph?n du l?ch khách s?n Sài Gòn H? Long. Sau h?n 2 n?m xây d?ng, ngày 27-10-2002, khách s?n chính th?c khai tr??ng và vinh d? ?ón nh?n l? g?n h?ng 4 sao. ?ây là khách s?n mang tên Sài Gòn th? 10 c?a h? th?ng T?ng Công ty du l?ch Sài Gòn t?i các ??a ph??ng tr?ng ?i?m v? du l?ch c?a Vi?t Nam.

Sài Gòn H? Long cól ?i ki?n trúc t?ng th? bao g?m m?t tòa nhà 15 t?ng và nh?ng bi?t th? n?m xen l?n gi?a khu ??i thông th? m?ng v?i 222 phòng ng? g?m nhi?u lo?i phòng khác nhau t? phòng dành cho các nguyên th? qu?c gia ??n các phòng Suite cao c?p ???cthi?t k? trong m?t không gian hài hòa cùng v?i trang thi?t b? hi?n ??i và sangtr?ng. Nh?ng ai ?ã t?ng ??n khách s?n Sài Gòn H? Long ch?c không th? quên ???c c?m giác thú v? v?i m?t b?a ?n t?i nhà hàng Panorama trên t?ng th??ng - n?i lýt??ng ?? quý khách th??ng th?c các món h?i s?n, các món ?n Âu - Á - Vi?t Nam vàng?m nhìn V?nh H? Long huy?n ?o. H? th?ng phòng h?i th?o c?a Sài Gòn H? Long g?m 5 phòng l?n và nh? v?i s?c ch?a trên 1200 ??i bi?u, cùng các d?ch v? ph? tr? nh?: Massage, karaoke, phòng t?p th? hình, b? b?i, sân tennis, và 3 qu?y bar…, là h? th?ng l?n nh?t t?i thành ph? H? Long.

Ngay t? khi m?i ?ivào ho?t ??ng, khách s?n Sài Gòn H? Long ?ã luôn là s? l?a ch?n ??u tiên c?a du khách b?n ph??ng ??n V?nh H? Long. Không nh?ng th?, Sài Gòn H? Long còn là ?i?m l?a ch?n c?a các ?oàn khách ??n làm vi?c t?i t?nh Qu?ng Ninh, là n?i t? ch?ccác h?i ngh? l?n t?m c? qu?c gia và qu?c t?.

S? tin t??ng c?a du khách b?n ph??ng và các ?oàn khách VIP dành cho Sài Gòn H? Long là ?i?m t?a v?ng ch?c, là s? khích l? ??ng viên r?t l?n ??i v?i t?p th? lãnh ??o và nhânviên khách s?n Sài Gòn H? Long. C?ng chính t? ?ó mà Ban Giám ??c c?a khách s?n ?ã liên t?c có nh?ng ?i?u ch?nh, không ng?ng nâng cao ch?t l??ng d?ch v?, luôn ??t “Uy tín – Ch?t l??ng” lên hàng ??u. V?i nh?ng ?óng góp cho du l?ch Qu?ngNinh nói riêng và du l?ch Vi?t Nam nói chung, khách s?n Sài Gòn H? Long vinh d?  ???c Hi?p h?i du l?ch Vi?t Nam trao t?ng gi?i th??ng Topten khách s?n 4 sao t?t nh?t Vi?t Nam t? n?m 2009 - 2014.

Tên doanh nghi?p: Công ty C? ph?n Du l?ch Sài Gòn H? Long

Tên ti?ng Anh: Saigon Halong Joint Stock Company

Tên vi?t t?t: Saigon Halong Hotel

??ng ký kinh doanh: Gi?y ch?ng nh?n s? 056083 do s? k? ho?ch và ??u t? t?nh Qu?ng Ninh c?p ngày 03 tháng 03 n?m 2007.

Mã s? thu?: 5700101122-1

Tr? s? chính: 168 ???ng H? Long, ph??ng Bãi Cháy, TP H? Long, Qu?ng, Vi?t Nam

?i?n tho?i: 84.203.3845845/48 - 3844802/05

Fax: 84.203.3845849 - 3844806

Email: info@saigonhalonghotel.com& sahahotel@hn.vnn.vn

Website: http://www.saigonhalonghotel.com


Get Our Special Offers